Проектозаконът за концесиите не пази обществения интерес

Позиция на ЕС “За Земята” по прокетозакона за концесиите  

Концесиите играят ключова роля в публично – частните икономически отношения, тъй като с тях се урежда не само отдаването на публична собственост за стопанисване от частни лица, но и предоставянето на жизнено важни услуги на населението. Регламентите, касаещи принципите и процедурите на концесиониране са от най-голям обществен интерес.

Считаме че проектозаконът за концесиите във вида, предложен за обществена консултация на 19.04.2016 г. не отговаря на изискванията. В проекта на закон се крият ред рискове за конкурентната среда чрез своеволно разпореждане с публични средства и активи, при намалена прозрачност за организацията и контрола на концесионните процедури.

Възраженията ни към проектозакона са в следните насоки:

 • От него се изключва концесионирането на полезни изкопаеми, независимо че според чл. 18 ал. 5 от Конституцията на Република България „държавата предоставя концесии“ за ползването им. Извеждането от новия Закон за концесиите на най-важния обект на концесиониране е изключително противоречиво предвид силното, констатирано също и от ЦППКОП обществено недоверие към процеса.
 • Във връзка с горното, не е преразгледано ПМС 128 от 04.06.2007 г., определящо размера на концесионните възнаграждения на неприемливо ниско ниво.
 • В рамката на Директива 2014/23/ЕС, уреждаща концесиите за строеж и за услуги, се вклинява трета национална категория „концесии за ползване“. Не е изяснено с какво концесията за ползване се различава от наема, липсва анализ за свързаните с тази подмяна ползи и разходи за бюджетите на общините и държавата и за ефектите върху конкурентната среда.
 • В текста на проектозакона са използвани думи като „приращения“, които са чужди на съвременния български език.
 • Липсват критерии за определяне на стойността и срока на концесията.
 • Не е превдидено разграничаване на концесионните процедури и критерии в зависимост от различните видове публична собственост или услуги, които ще се отдават или предоставят.
 • Вменяването на функцията на концедент на ресорните министри и на кметовете на общини повдига опасения за тяхната компетентост и безпристрастност. Достъпът на обществеността до информация ще бъде ограничен.
 • В проектозакона е предвидено доплащане от страна на държавата или общината „за достигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера“. Тази формулировка отваря възможности за субективни решения, водещи до разхищение или злоупотреби с публични средства. Също така тя влиза в противоречие с Директива 2014/23/ЕС, която изключва от обхвата си „нестопанските услуги от общ интерес“.
 • Не е посочен максимален срок на действие на концесионния договор, в противоречие с духа на Директива 2014/23/ЕС, изискваща специален анализ на ефектите върху конкурентната среда за концесии със срок над 5 години.
 • Спорна е новата роля, вменена на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Директива 2014/23/ЕС изрично определя, че приватизациите чрез концесии са нежелано развитие.
 • Механизмите „състезателен диалог“ и „състезателна процедура с договаряне“ не са недостатък сами по себе си, но предвид посочените по-горе слабости на проектозакона: в контрола, вменяването на отговорност, сроковете, режимите на собственост, позоваване на неопределени „социално поносими цени“ и избирателно тълкуване на европейската директива, оперативната свобода, която те осигуряват лесно може да се използва, за да се улесни избора от министри и кметове на „свои“ концесионери.

В предложения текст на законопроект за концесиите се наблюдава и положително развитие. Посочено е, че „плажовете за природосъобразен туризъм“ не може да се отдават на концесия. Позитивно е уточнението, че концесиите не може да застрашават околната среда, защитените територии и здравето на хората. Има смисъл и в опита да се отчете социалната поносимост спрямо цената на предоставяните на концесия услуги, независимо че избраният механизъм на доплащане към концесионера от страна на държавата е прекалено рисков.

В същото време не може да се пренебрегне фактът, че проектозаконът за концесиите страда от сериозни концептуални и структурни недостатъци. Освен изредените по-горе 11 слаби страни следва да се изтъкне, че мотивите на вносителите на законопроекта са непълни и на места повърхностни. Липсва анализ за очаквания материален и правен ефект от предвиденото заличаване на Закона за публично – частно партньорство.

Проектозаконът за концесиите не може да претендира, че урежда материята си пълноценно, след като в него липсват методики за определяне на срока и стойността на концесиите. Той се дистанцира от най-болезнените актуални проблеми на управлението на публичната собственост в България – и отваря врати за нови злоупотреби с публични ресурси. Считаме, че в този си вид проектозаконът не отговаря на обществения интерес.

Още по темата в evromegdan.bg 

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s